Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Därför vann Skandion över Lioness i mål 4896-10

29 November, 2010 · Inga kommentarer

Sammanfattning av domen

SÖKANDE
Lioness Therapeutics AB, 556801-2156
c/o Sumitomo Heavy Industries
Skaldevägen 61
167 73 Bromma
MOTPART
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Ombud: Advokaterna Anders Norlander och Sandra Brånstad
Ramberg Advokater AB
Box 7531
103 93 Stockholm
SAKEN
Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU
___________________
DOMSLUT
Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning.
Förvaltningsrättens interimistiska beslut den 29 juni 2010 upphör
härigenom att gälla.

Förvaltningsrättens bedömning

Talesrätt i målet

Förvaltningsrätten har först att ta ställning till om bolaget har talerätt i
målet. Kommunalförbundet har yrkat att bolagets ansökan ska avvisas då
bolaget inte lämnat anbud i upphandlingen och därmed inte kan anses lida
skada eller komma att lida skada till följd av tilldelningsbeslutet.
Av utredningen i målet framkommer att anbud inkommit från bl.a.
Sumitomo. Bolaget har i målet inlämnat såväl en fullmakt från Sumitomo
som ett representationsavtal mellan bolaget och Sumitomo som
visar bolagets rätt att representera Sumitomo i Kommunalförbundets
upphandling. Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av detta att bolaget
har rätt att ansöka om överprövning av upphandlingen.

Tillstånd att lämna offert jämledes lag om strålsäkerhet

Av utredningen i målet framgår att Strålsäkerhetsmyndigheten uttalat att
den inte kan kräva att en leverantör har tillstånd redan i samband med
inlämnande av offert. Mot bakgrund av detta och vad som anförts om
att det inte finns någon aktör som i dagsläget har samtliga erforderliga
tillstånd finner förvaltningsrätten att Kommunalförbundet inte brutit mot
LOU genom att tilldela IBA kontraktet trots att IBA saknat erforderliga
tillstånd.

Besök av Skandion endast på IBA-anläggningar

Det faktum att Kommunalförbundet besökt endast en av anbudslämnarna
i upphandlingen kan, enligt förvaltningsrättens mening, innebära ett
brott mot likabehandlingsprincipen. Den detalj som Kommunalförbundet
velat verifiera vid besöket har inte varit avgörande för utfallet.
Förvaltningsrätten anser därför att bolaget inte visat att det lidit eller kan
komma att lida skada av Kommunalförbundets agerande.

Utvärderingskriterier och poängsättning mm

Bolaget har inte lämnat in något underlag som styrker påståendet att IBA
inte kan uppnå den extraktionseffektivitet (i utvärderingskriterium 6).
Bolaget har således inte visat att IBA:s anbud är felaktigt.

Förvaltningsrätten finner att man i vart fall rörande poängsättningen av utvärderingskriterium 3
kan ifrågasätta om poängsättning med decimaler är förenlig med vad
som angetts i förfrågningsunderlaget. Då det endast rör sig om ett fåtal
utvärderingskriterier och utslaget av den felaktiga poängsättningen därmed
måste anses mycket begränsat finner förvaltningsrätten emellertid att
bolaget inte lidit eller kan komma att lida skada till följd av den felaktiga
poängsättningen.

Utvärderingen av service och responstid, acceptansprovning samt utbildning

Förvaltningsrätten gör följande bedömning. När det gäller frågan om
service och responstid finner förvaltningsrätten att bolaget inte, mot
Kommunalförbundets bestridande, visat att den personal de har på plats,
har tillräcklig kunskap om programvarusupport för att motivera en annan
poängsättning av detta utvärderingskriterium. Vad gäller frågan om
acceptansprovning och utbildning finner förvaltningsrätten att bolaget, som
endast hänvisat till att Kommunalförbundet självt borde angett kraven för
detta, inte förmått visa att poängsättningen av Sumitomos anbud rörande
dessa kriterier varit felaktiga.
Bolaget har således inte visat att det finns grund för ingripande mot
upphandlingen. Inte heller vad bolaget anfört om att vissa av IBA:s svar
borde ha ifrågasatts samt om antalet anläggningar som tagit den i målet
aktuella teknologin i bruk föranleder någon annan bedömning.

Slutsats

Lioness ansökan om överprövning ska således avslås.

Detta beslut går att överklaga och hur det går med det lär vi få veta inom kort!

MatsRG

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar