Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Mål nr 4795-10 Kommunalförbundet yttrande den 2010-10-18 till Varian

20 October, 2010 · Inga kommentarer

Kommunalförbundet ger nu sitt slutliga svar på Varians inlaga från den 8 oktober 2010.

“Kommunalförbundet tvingas konstatera att Varian i sin inlaga återigen upprepar
samtliga tidigare framförda omständigheter, samt att Varian även synes ha
bortsett från och/eller feltolkat vad som framförts i Kommunalförbundets inlagor
istället för att bemöta det.
Varian anför på ett flertal ställen att Kommunalförbundet inte har bemött vad
Varian och/eller av Varian anlitade konsulter har angivit i yttranden och
utlåtanden. Varian tillåter sig också på flera ställen att felaktigt ange vad
Kommunalförbundet har anfört. Att Varian har omskrivit vad Kommunal-
förbundet anfört motiverar inte en upprepning av vad som faktiskt framförts från
Kommunalförbundets sida. Tidigare inlagor visar tydligt Kommunalförbundets
inställning till Varians talan och vad denna inställning baseras på. Kommunal-
förbundet står fast vid vad som tidigare anförts och har inte för avsikt att
upprepa detta.”

Vidare anför Kommunalförbundet en viss häpenhet i sitt svar på påståendet om felaktig annonsering om bemöter detta enligt nedanstående citat;

“Kommunalförbundet finner det anmärkningsvärt att Varian först nu,
nästan fyra månader efter begäran om överprövning och efter den
omfattande skriftväxling som ägt rum, åberopar en ny grund som skulle
bestå i felaktighet i annonseringen. Felaktigheten påstås dessutom
utgöra “den allvarligaste överträdelsen av EU-rätten på upphandlings-
området som en upphandlande myndighet kan göra sig skyldig till”. Det
är knappast fråga om förhållanden som var okända för Varian när
begäran om överprövning gavs in utan framstår närmast som ett försök
att förhala den redan långdragna processen.”

Motivet för den valda koden i upphandlingsannonseringen är enligt nedanstående citat;

“ Syftet med annonseringen är att upplysa potentiella anbudsgivare om
upphandlingen och att ge tillräckliga uppgifter om vad som avses
upphandlas. Upphandlingen avsåg, som tidigare angivits, en ny
generation av protonstrålningsanläggning för behandling av tumörer.
Den utrustning som således avsågs med upphandlingen finns inte
upptagen i EU:s kodlista. Kommunalförbundet valde därför att som kod
ange den kod som avser “Apparatur för radioterapi, mekanoterapi,
elektroterapi och sjukgymnastik”. Denna kod speglar bäst och utan
begränsningar vad som avsågs med upphandlingen. Själva annonsen
har tydligt beskrivit vad som avsågs med upphandlingen och har
uppfyllt de krav som är syftet med annonsering, Att en accelerator inte
särskilt annonserats har sin grund i att en sådan är en integrerad del
av en protonstråleanläggning, vilket är väl Känt av aktörerna inom detta
område. Vad Varian angivit om efterfrågad service för anläggningen
saknar relevans, då denna begärda service inte kan tillhandahållas av
annan än leverantören av anläggningen. Service är således ingen
självständigt upphandlad tjänst, utan är att jämställa med en utökad
garanti från leverantören.”

Sedan kommenterar Skandion i alla fall de påståenden som Varian kommit med med det tillför inget i sak enligt min bedömning.

Skandion avslutar med följande formulering;
“Då det förefaller sannolikt att ytterligare inlagor från Varian kommer att
innehålla upprepningar av redan tidigare återkommande påståenden
hemställer Kommunalförbundet att Förvaltningsrätten förklarar den
skriftliga förberedelsen avslutad och skyndsamt avgör målet.”

Nu väntar vi på domen!

MatsRG

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag · Uncategorized

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar