Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Varians yttrande i Mål nr 4795-10 av den 3/9 2010

8 September, 2010 · Inga kommentarer

Varian har nu inkommit med ett yttrande i anledning av förvaltningsrättens underrättelse av den 19 augusti 2010.
Varian sammanfattar sina synpunkter i det följande och menar att
Kommunalförbundet i Upphandlingen brutit mot LOU i enlighet med
nedanstående punkter;
(a) Kommunalförbundet har i strid med 12 kap. 2 § LOU och artikel 53.2 i
Upphandlingsdirektivet underlåtit att vikta utvärderingskriterierna
vikta utvärderingskriterierna
inbördes.
(b) Kommunalförbundets utvärderingsmodell är inte ägnad att identifiera
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i Upphandlingen, eftersom
det saknas samband mellan det monetära kvalitetsbristpåslaget och den
verkliga merkostnaden (nackdelen) för Kommunalförbundet.
(c) Kommunalförbundets utvärderingsmodell är inte förenlig med LOU:s
krav på transparens och likabehandling.
(d) Kommunalförbundet har i strid med LOU tilldelat IBA kontraktet i
fråga, trots att bolagets anbud inte uppfyller samtliga skall-krav i
Upphandlingen.
(e) Kommunalförbundet har, i strid med de EU-rättsliga
upphandlingsprinciperna, inte uppställt några krav som gör det möjligt
att kontrollera en anbudsgivares påståenden om att offererad teknologi
kan användas för behandling av patienter.
merkostnaden (nackdelen) för Kommunalförbundet.
(c) Kommunalförbundets utvärderingsmodell är inte förenlig med LOU:s
krav på transparens och likabehandling.
(d) Kommunalförbundet har i strid med LOU tilldelat IBA kontraktet i
fråga, trots att bolagets anbud inte uppfyller samtliga skall-krav i
Upphandlingen.
(e) Kommunalförbundet har, i strid med de EU-rättsliga
upphandlingsprinciperna, inte uppställt några krav som gör det möjligt
att kontrollera en anbudsgivares påståenden om att offererad teknologi
kan användas för behandling av patienter.
(f) Kommunalförbundet har inte utvärderat IBA:s och Varians anbud på ett
korrekt sätt.
(g) Kommunalförbundet har överträtt LOU genom att endast besöka IBA:s
anläggningar och därmed endast erbjudit denna anbudsgivare möjlighet
att presentera sitt anbud i en befintlig anläggning.
Varian konstaterar  att Kommunalförbundets ovan angivna agerande riskerar att medföra skada för Varian
i sådan utsträckning att skäl för ingripande enligt LOU föreligger.
Grund för bifall till framställda yrkanden föreligger därmed.
Som slutkläm så gör också Varian en hemställan om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.
Motivet för det är att rättsläget är oklart i detta och liknande mål.
Slutligen är Varian missnöjd med att inte få ut tillräckligt med information om andra anbudslämnares uppgifter och
förbehåller sig rätten att återkomma med ytterligare synpunkter på Skandions upphandling!
Ja nu har Skandion på sig till den 20 september att svara och sen kan slutligen Förvaltningsrätten gå till beslut.
Det andra målet mellan Lioness och Skandian (Mål 4896-10) är klart men beslut skall tas för båda målen samtidigt eftersom det rör samma part.
Radioterapi.se avvaktar med spänning fortsättningen av denna såpopera!

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar