Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Yttranden i mål 4896-10 Lioness och 4795-10 Varian per den 23 juli 2010

27 July, 2010 · Inga kommentarer

Lioness och Varian har nu svarat på Skandions yttrande och Radioterapibloggen har tagit del av dessa svar.

Lioness har lämnat in ett svar på 6 sidor och 9 bilagor.

Varian har lämnat in ett svar på 26 sidor och 7 bilagor.

De har lite olika angreppssätt i sina respektive överklaganden och jag skall försöka sammanfatta dessa.

Lioness redovisar följande inställning;

a. LIONESS vidhåller vid sitt överklagande, och

b. LIONESS bestrider riktigheten i kommunalförbundets svarsyttranden, och

c. LIONESS vill lägga till ytterligare skäl till att upphandlingsbeslutet i första hand skall tilldelas

Sumitomo och i andra hand förklaras ogiltigt och upphandlingen skall göras om.

Som grund för detta anför man följande;

1. Kommunalförbundet påstår att LIONESS ansökan skall avvisas eller lämnas utan bifall då LIONESS inte under några omständigheter kan anses lida skada eller komma att lida skada till,följd av det tilldelningsbeslut som fattats. Detta är felaktigt eftersom Lioness lagt ned mycket tid och pengar på att hjälpa Sumitomo med anbudet.

2. Strålskyddslagen är inte dispositiv. Oavsett vad Kommunalförbundet har skrivit i sitt upphandlingsunderlag gäller svensk lag.

3. Kommunalförbundet har valt ett i kronor betydligt dyrare alternativ, trots att det är tekniskt likvärdigt och man har underlåtit att grundligt undersöka Sumitomos kostnadseffektivare lösning medan man gjort två studiebesök på Iba anläggningar för att enligt utsago verifiera en detalj. Likabehandlingsprincipen har därmed åsidosatts.

4. Kommunalförbundet har låtit språkförbistring och missförstånd i tolkningen av dokumentationen begränsa poängtilldelningen till Sumitomos nackdel.

5. Den tredje budgivaren, Varian har också överklagat och påpekat konstigheter i både upphandlingens förfrågningsunderlag och bedömningarna.

Man utvecklar också sina tidigare synpunkter utifrån Skandions skrivningar och avslutar med följande slutkläm;

LIONESS och Sumitomo anser att det föreligger så mycket brister i förfarandet och bedömningen av Sumitomos anbud samt att det är lagvidrigt att tilldela Iba upphandlingskontraktet, så att upphandlingen i första rummet skall tilldelas Sumitomo och annars skall göras om.

Varian å sin sida redovisar följande inställning;

I anledning av förvaltningsrättens underrättelse av den 9 juli 2010, får Varian anföra följande till bemötande av Kommunalförbundets yttrande av den 8 juli 2010 (“Yttrandet”).

Yttrandet föranleder inte Varian att i någon del förändra sin inställning i målet. Varian vidhåller vad som tidigare framförts i målet och finner därutöver skäl att anföra följande.

1. Kommunalförbundet har inte viktat utvärderingskriterierna.

2. Utvärderingsmodellen är inte ägnad att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

3. Kommunalförbundet har använt sig av en oförutsägbar utvärderingsmodell.

4. IBA:s anbud har ej uppfyllt uppställda skall-krav.

5. Kommunalförbundet har gjort en felaktig utvärdering av Varians och IBA:s anbud.

Här går man noggrant igenom alla de punkter som Varian skall ha blivit felaktigt utvärderade på.

6. Kommunalförbundets kontakter med IBA.

Man avslutar med följande formulering;

Med hänvisning till det ovan sagda bör förvaltningsrätten, för det fall att tillräckliga skäl för justering av Kommunalförbundets utvärdering av Varians och IBA:s anbud inte anses föreligga, i vart fall förordna om rättelse av Upphandlingen med innebörden att samtliga anbudsgivare erbjuds möjlighet att presentera sina anbud i en befintlig anläggning i enlighet med vad Kommunalförbundet låtit IBA göra.

Ja om jag skall sammanfatta de båda inlagorna så anser både Lioness och varian att Skandion borde ha besökt alla leverantörers anläggningar jämledes likabehandlingsprincipen i LOU.

Lioness skjuter in sig på att Skandion inte följt Strålskyddslagen som starkaste punkt.

Varian lägger ner den mesta energin på att peka på att Skandion inte angett förutsettningarna för utvärdering och dessutom handlat fel enligt senaste LOU och sist men inte minst bedömt felaktigt.

Min bedömning är att upphandlingen måste göras om.

Kommunalförbundet ska yttra sig över inkomna yttranden, senast 2 augusti angående Lioness och senast 10 augusti angående Varian.

MatsRG

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar