Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Därför måste upphandlingen av Skandionkliniken göras om

5 December, 2009 · 1 kommentar

Sammanfattning av dom i mål nr 1882-09 E

Sökande
Ion Beam Applications S.A.

Motpart
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

ÖVERPRÖVAD UPPHANDLING

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings upphandling avseende Supply and Installation of Complete Proton Therapy Facility under Turnkey Contract

SAKEN

Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU

___________________

LÄNSRÄTTENS AVGÖRANDE

Länsrätten bifaller Ion Beam Applications S.A. ansökan om ingripande med stöd av LOU och förordnar att Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings upphandling avseende ”Supply and Installation of  Complete Proton Therapy Facility under Turnkey Contract” ska göras om.

Det interimistiska beslutet av den 28 augusti 2009 upphör därmed att gälla.

Frågor för Länsrätten att ta ställning till:

1. Kontraktet har tilldelats en leverantör som inte har lämnat anbud i upphandlingen;

2. IBA uppfyller samtliga i upphandlingen uppställda skallkrav;

3. Varian Danmark uppfyller inte samtliga i upphandlingen uppställda skallkrav;

4. Upphandlingen strider mot likabehandlingsprincipen enligt LOU;

5. Upphandlingen strider mot transparensprincipen enligt LOU.

6. Grund för ingripande enligt LOU

Analys av frågorna

Kontraktet har tilldelats en leverantör som inte har lämnat anbud i upphandlingen

Länsrätten gör följande bedömning. Den första frågan länsrätten har att ta ställning till är om kontraktet har tilldelats en leverantör som lämnat anbud.

Varian Tyskland har inte lämnat något anbud i upphandlingen. Att som Kommunalförbundet har anfört tilldela Varian Tyskland upphandlingskontraktet på den grunden att bolaget ska leverera den viktigaste och största delen i anläggningen eller att Varian Danmarks anbud skulle vara att betrakta som ett koncernanbud innebär dessutom att Kommunalförbundet har gjort en leverantörskvalificering efter utvärderingen av anbudet i strid med 11 kap. 1 § LOU.  Kommunalförbundet har enligt länsrättens mening på detta sätt gynnat både Varian Tyskland och Varian Danmark på ett sätt som varken ryms inom ramen för bestämmelserna i LOU eller inom det förhandlade förfarandet.

IBA uppfyller samtliga i upphandlingen uppställda skallkrav

Länsrätten anser att Kommunalförbundets syfte med upphandlingen inte kan förta kravet på tydlighet i skallkraven eller i förfrågningsunderlaget.

Enligt länsrättens mening har Kommunalförbundet brutit mot principen om transparens när Kommunalförbundet i utvärderingen inte följt de kriterier som angetts i förfrågningsunderlaget. Kommunalförbundet har således agerat i strid med 1 kap. 9 § LOU när den bedömde att IBA inte klarade skallkravet i punkt 6 i ”Evaluation of Technical Requirements” på grund av hur bolagets anbud var utformat.

Länsrätten anser att IBA inte uppfyller skallkravet avseende ”application training” och ”technical training” såsom kravet står angivet i förfrågningsunderlaget (Administrative Regulations) under punkt 20.

Länsrätten anser dock samtidigt att skallkravet i punkt 20 avseende ”application training” och ”technical training” ger utrymme för flera olika tolkningar och därmed inte är transparent.

Varian Danmark uppfyller inte samtliga i upphandlingen uppställda skallkrav

Länsrätten konstaterar följande. I utvärderingen av de tekniska kraven (Evaluation of Technical Requirements) anges i punkt 4 att anläggningen ska vara CE-märkt. Av utvärderingen framgår att Varians anläggning blev CE-märkt den 12 februari 2009.

Kommunalförbundet har utvärderat Varian Danmarks anbud trots att anbudet inte uppfyller vissa skallkrav. Skallkraven ska vara uppfyllda när anbudet lämnas och kan inte uppfyllas delvis eller i efterhand. Varian Danmarks anbud borde därför ha förkastats vid prövningen av anbuden och inte ha kvalificerat sig vidare till en utvärdering.

Upphandlingen strider mot likabehandlingsprincipen enligt LOU

Länsrätten konstaterar följande. Den upphandlande enheten får inte tillföra andra krav än de som finns angivna i förfrågningsunderlaget eftersom de då finns risk att förutsättningarna ändras för upphandlingen. Inte heller får den upphandlande myndigheten frånfalla krav.

Av utredningen i målet har framkommit att IBA och Varian Danmark inte har behandlats lika i leverantörskvalificeringen. Länsrätten anser mot bakgrund av ovanstående att utredningen i målet

visar att Kommunalförbundet har brutit mot likabehandlingsprincipen i

1 kap. 9 § LOU i både leverantörskvalificeringen och anbudsprövningen under upphandlingen.

Upphandlingen strider mot transparensprincipen enligt LOU

I det aktuella förfrågningsunderlaget anges följande som utvärderingskriterier:

As criteria at the evaluation, consideration will be paid at all parameters like: Price, terms of payment, technical solutions/ treatment planning, verification and network systems, IT solutions, quality, capacity to perform, reference projects, organisational arrangements, quality and environmental systems, time and terms of delivery.

Det anges inte hur dessa olika krav ska komma att viktas sinsemellan i förhållande till den vikt som Kommunalförbundet tillmäter vart och ett av kraven. Av 12 kap. 2 § LOU framgår att en upphandlande myndighet är skyldig att ange hur uppställda kriterier kommer att viktas inbördes vid bedömningen av vad som utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Länsrätten anser att det därmed inte varit möjligt för anbudsgivarna att utifrån förfrågningsunderlaget förutse hur Kommunalförbundet skulle bedöma eller utvärdera deras anbud. Det är enligt länsrättens mening inte heller möjligt att komma fram till detta först under det förhandlande förfarandet. Länsrätten anser att Kommunalförbundets intentioner har fått till följd att förfrågningsunderlaget, anbudsprövningen och utvärderingsmodellen är så pass otydliga att de brister i kravet på transparens enligt 1 kap. 9 § LOU.

Grund för ingripande enligt LOU

Enligt länsrättens mening har IBA i vart fall gjort sannolikt att risk för skada föreligger genom de brister som förekommit i kvalificeringen. Grund för åtgärd enligt LOU finns således. Eftersom bristerna i upphandlingen hänför sig både till det konkurrensuppsökande skedet och till utvärderingen finner länsrätten att upphandlingen ska göras om.

Radioterapi.se drar följande slutsats:

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling skall nog läsa på LOU lite mer innan nästa försök till upphandling.

Frågan är dock om de tänker överklaga domen eller ej?

Uppdatering 2009-12-08
Nu har UNT märkt att det hänt något också och skriver en
artikel i ärendet.
Enligt Leif Lyttkens har proffs för upphandlingen anlitats… Vilka firma de kommer från framgår inte men uppenbarligen anser inte Länsrätten att deras agerande varit i enlighet med LOU. Fyra månader kommer det ta att göra om upphandlingen om det nu kan räcka. Ett beslut om eventuellt överklagande tas på onsdag, dvs den 9/12 om jag uppfattat rätt.

MatsRG

Etiketter: Fakta · Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

1 svar hittills ↓

  • 1 Varian // Dec 7, 2009 kl 22:31

    Kanske chefsfysikern kan få jobb hos Varian!

Lämna en kommentar