Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 1

Skandionkliniken växer fram

22 November, 2013 · Inga kommentarer

Snart är den klar, Skandionkliniken,

Följ bygget här genom att klicka på bilden nedan för aktuell status på byggnationen,

Skandionkliniken

 

 

 

MatsRG

 

→ Inga kommentarerEtiketter: Klinker som utför strålbehandling

Elekta+Nucletron=sant

27 September, 2011 · Inga kommentarer

Elektas köp av Nucletron är nu formellt helt klart. I ett pressmeddelande från Elekta kan man läsa följande “Elekta AB (publ) offentliggjorde idag att företaget framgångsrikt har slutfört förvärvet av Nucletron, världens ledande företag inom planering och genomförande av strålbehandlingsformen brachy-terapi.”

En riktig jätte inom radioterapi-branchen har nu bildats och Elekta kommer att ytterligare framhäva Sverige på radioterapi-kartan i världen.

Elekta har gjort ett riktigt bra resultat de senaste tre åren och kommer säkert med detta förvärv att fortsätta på den vägen.

 

 

→ Inga kommentarerEtiketter: Tillverkande företag · Tjänsteföretag · Uncategorized

Ride of hope kommer till Uppsala

12 August, 2011 · Inga kommentarer

Ride of Hope är ett cykellopp till förmån för Barncancerfonden. Grundidén är att varje deltagare skänker 200 kr per cykeldag till Barncancerfonden och att man varje dag cyklar tillsammans med andra cyklister mellan olika städer i Sverige.

I morgon lördag kommer de till Uppsala. Då arrangeras Minivättern .

Minivättern är ett kul och festligt motionslopp för tjejer och killar i åldern 6-10 år med start och mål på tre olika platser i samband med etappmålgången av Ride of Hope. Minivättern är barnens egna cykelopp och en upplevelse för både barn och anhöriga. Start och mål är vid IKEA mellan kl 13-15.

I skrivande stund har 659 365 KR samlats in. Här kan du  Ge en gåva till Ride of Hope .

 

(När det gäller cancerbehandling så kan jag som parantes kommentera att Nyteknik nu förstått att det skall byggas en Strålande klinik i Uppsala. Det var ju bra att även rikspress noterat detta ;-)

Sommarhälsningar

MatsRG

 

 

 

 

 

→ Inga kommentarerEtiketter: Insamlingar

Bygget av Skandionkliniken har påbörjats

4 July, 2011 · Inga kommentarer

Vi har alla kunnat läsa i media att NCC skall uppföra byggnaden till Uppsalas Protonterapianläggning. För att kontrollera att det verkligen är på riktigt har radioterapis reporter varit på plats och fotograferat status på bygget.

Så här såg det ut den 1 juli:

 

Det är ju inte någon febril aktivitet som ni kan se men skylten talar sitt tydliga språk!

Nu har man knappt två år på sig till den 17 maj 2013 att bli helt klara med byggnaden enligt den officiella tidsplanen.

Det skall man nog klara.

Glad sommar,

MatsRG

→ Inga kommentarerEtiketter: Fakta · Klinker som utför strålbehandling

Officiell tidsplan för Skandionklinken

18 April, 2011 · Inga kommentarer

Radioterapi.se har nu nöjet att presentera den officiella tidsplanen för Skandionklinken!

De två viktigaste datumen torde utan tvekan vara dels 17:e maj 2013 då byggnaderna skall vara klara och färdiga för installation av utrustning samt 17:e december 2015 då protonterapianläggningen skall vara godkänd.

Sen kan behandlingen av patienter starta.

Du får vi hålla tummarna för att det finns en skicklig projektledning av det gigantiska projektet!

Lycka till,

MatsRG

→ Inga kommentarerEtiketter: Klinker som utför strålbehandling

IBA skriver kontrakt med Skandionklinken

24 March, 2011 · Inga kommentarer

Som alla redan har märkt så har nu IBA skrivit kontrakt med Skandionklinken.

Bygget skall påbörjas i år och övrig tidsplan kommer att redovisas här på radioterapibloggen så småningom. Även UNT har noterat att affären ägt rum vilket är värt att notera.

Saxat ur pressrelesen ”

IBA contract with Skandionkliniken for the installation of the proton therapy system (2 patient treatment rooms and 1 research room) is valued between €50 million and €60 million, including a five-year service agreement. ”

Det är bara att lyckönska Uppsala till att snart få sin fina protonterapianläggning.

MatsRG

 

 

→ Inga kommentarerEtiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Tidsplan för Skandionklinken

21 February, 2011 · Inga kommentarer

Jag har efterfrågat tidsplanen för Skandionsklinken och inte fått någon sådan från Leif Lyttkens med hänvisning till att ingen finns att lämna ut ännu.

Hur som helst så kan man på Akademiska hus hemsida studera hur tidsplanen för själva bygget ser ut. Av det kan man dra en del slutsatser.

Skandionkliniken, Blåsenhusområdet
Ort: Uppsala
Campusområde: Blåsenhusområdet 
Hyresgäst: Skandionkliniken Kontaktperson: Leif Lyttkens, förbundsdirektör vid Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling
Verksamhet: Övrig verksamhet
Arkitekter: LINK Arkitektur
Byggstart: 2011-05
Färdigställande: 2014-01
Bruttoarea: 12054 kvm
Fastighetschef: David Carlsson 
Projektledare: Gunnar Henriksson 
Tomas Nilsson, Akademiska Hus Uppsala AB
Dokument: Pdf UNT-bilaga 2006-12-09 (1.57MB)

Behandling av patienter torde ej starta förrän huset där behandling skall ske är klart, d v s tidigast januari 2014. Installation kan givetvis starta vartefter byggandet fortskrider.

Fortsättning följer,

MatsRG

→ Inga kommentarerEtiketter: Klinker som utför strålbehandling

Framgångsrik klinisk test av ONCOlogs PatLog© på universitet i Mannheim i Tyskland

25 January, 2011 · 1 kommentar

På ONCOlogs hemsida kan man läsa att ett kliniskt genombrott har skett för  PatLog.

The PatLog© installation in Mannheim and its use for image guided radiation therapy (IGRT) will, with support from two other Swedish companies – Elekta and C-Rad, prove its impact on greater treatment Accuracy, increased Patient Well-being and higher Productivity at the Mannheim Radiation Therapy clinic.

Då kanske vi kan vänta oss ett antal nya ordrar som bekräftar denna framgång.
Lycka till ONCOlog!

MatsRG

→ 1 kommentarEtiketter: Tillverkande företag · Uncategorized

Dom i mål 4795-10 och i mål 4896-10 har vunnit laga kraft

16 December, 2010 · Inga kommentarer

Nu är det helt klart att IBA får ordern på Skandionklinikens utrustning!  Tiden att överklaga har gått ut och dom i mål 4795-10 och dom i mål 4896-10 har därmed vunnit laga kraft.

Då kan vi Uppsalabor och de övriga landstingen som är med och samarbetar kring Skandionklinken se fram emot en protonterapianläggning snart i Uppsala. Nu hoppas man att det finns en eller flera tillräckligt duktiga projektledare som kan sköta installations- och drifttagningsprojektet på ett bra sätt;-)

MatsRG

→ Inga kommentarerEtiketter: Klinker som utför strålbehandling

Därför vann Skandion över Varian i mål 4795-10

1 December, 2010 · Inga kommentarer

Sammanfattning av domen

SÖKANDE
Varian Medical Systems International AG
Ombud: Advokaterna Johan Carle och Tomas Kjellgren samt jur. kand.
Sven Vaxenbäck
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm
MOTPART
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, 222000-2097
Ombud: Advokaterna Anders Norlander och Sandra Brånstad
Ramberg Advokater AB
Box 7531
103 93 Stockholm
SAKEN
Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU
___________________
DOMSLUT
Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning.
Förvaltningsrättens interimistiska beslut den 23 juni 2010 upphör härmed
att gälla.

Förvaltningsrättens bedömning

Annonseringen

Av punkten 36 i skälen till upphandlingsdirektivet framgår att syftet med
annonsering av upphandlingar på gemenskapsnivå är att främja en effektiv
konkurrens inom offentlig upphandling. Informationen i meddelandena
måste göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna att avgöra om
upphandlingen intresserar dem. De behöver således tillräcklig information
om föremålet för upphandlingen.
Det är i målet ostridigt att Kommunalförbundet endast angett CPV-
referensnumret för Apparatur för radioterapi, mekanoterapi, elektroterapi
och sjukgymnastik fastän upphandlingen även avser delar som omfattas av
andra CPV-referensnummer.
Förvaltningsrätten finner att annat inte framkommit än att såväl
bolaget som övriga anbudsgivare på grundval av Kommunalförbundets
annonsering har förmått lämna fullständiga anbud i upphandlingen.

Bolaget har därför inte visat att det lider eller riskerar att lida skada genom
Kommunalförbundets nu påstådda brott mot unionsrätten och LOU.

Viktning av utvärderingskriterierna

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 3 juli 2009 i mål 3014-09
funnit att en utvärderingsmodell där viktning skett i form av prispåslag
som satts i relation till kvalitetsbrister är förutsägbar och garanterar att
samtliga anbudsgivare behandlas lika och samtidigt får möjlighet till
nödvändig grad av insyn. De anbudsgivare som förekom i upphandlingen
fick antas vara kompetenta att göra erforderliga överväganden utifrån
vad som angetts i förfrågningsunderlaget och det måste ha legat i deras
intresse att erbjuda en i alla avseenden hög kvalitet för att komma i fråga
för tilldelning av kontraktet.

Mot bakgrund av vad kammarrätten uttalat enligt ovan samt då det varken
i förarbetena eller lagtexten närmare anges hur den inbördes viktningen
ska göras finner förvaltningsrätten att den av Kommunalförbundet valda
modellen med viktning angiven i monetära termer är förenlig med kraven
på inbördes viktning i LOU och unionsrätten. Som Kommunalförbundet
har anfört i målet är det dessutom möjligt att räkna fram den procentuella
viktfaktorn för respektive kriterium.

Fråga om utvärderingsmodellens förutsebarhet samt om modellen är ägnad att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

Regeringsrätten har i RÅ 2002 ref. 50 uttalat att ett förfrågningsunderlag
ska vara så klart och tydligt utformat att en leverantör på grundval av
detta kan avgöra vad den upphandlande enheten tillmäter betydelse vid
upphandlingen och att en utvärderingsmodell ska vara så utformad att
den är ägnad att leda till ett rättvisande resultat, dvs. att det anbud antas
som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Regeringsrätten uttalade vidare att
även förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller som inte är optimalt
utformade får godtas under förutsättning att de principer som bär upp LOU
och unionsrätten inte träds för när.

Förvaltningsrätten konstaterar att det, när en upphandlande enhet
tillämpar andra utvärderingskriterier än enbart pris, är ofrånkomligt att
kriterierna i viss mån bedöms subjektivt vid utvärderingen. Det är dock
av vikt att utrymmet för dessa subjektiva bedömningar inte blir så stort
att det inkräktar på kraven på öppenhet, förutsebarhet och likabehandling
eller någon annan grundläggande rättsprincip. Det finns inte heller något
uttryckligt krav i LOU eller i unionsrätten på att varje steg i en poängskala
ska beskrivas i ord i förfrågningsunderlaget. Den kvalitetsskala som
använts i upphandlingen får anses tillräckligt tydlig för att en initierad
anbudsgivare ska kunna lämna anbud med tillräcklig insikt om hur
utvärderingen kommer att göras.

Uppfyllande av skall-krav

Mot bakgrund av vad som framkommit i målet om möjligheterna att
behandla patienter även med den uppmätta bestrålningstiden finner
förvaltningsrätten redan med hänsyn härtill att bolaget inte visat att IBA:s
anbud inte skulle uppfylla skall-krav åtta. För övrigt har IBA offererat en
kortare bestrålningstid än vad som uppmättes. Det av Kommunalförbundet
uppställda skall-kravet kan heller inte, enligt förvaltningsrättens mening,
anses strida mot unionsrätten på det sätt bolaget gjort gällande eftersom det
tydligt framkommit att Kommunalförbundet har såväl avsikt som möjlighet
att kontrollera att kravet uppfylls. Att kravet ska vara uppfyllt redan vid
tidpunkten för avgivandet av anbudet har inte föreskrivits.

Utvärderingen

Förvaltningsrätten finner att den i förfrågningsunderlaget, punkt 2.1.2,
uppställda förutsättningen för utvärderingen, att förefintlig kapacitet och
funktionalitet som kan demonstreras i en klinisk miljö kommer att ges
dubbelt så stor tyngd i utvärderingsprocessen än sådan som ännu ej har
framtagits eller kontrollerats, endast avser de poster där så tydligt har
angivits. Förvaltningsrätten finner vidare att det endast för kriterium 1, 2,
19 och 27 har angivits att det ska preciseras om demonstration i ’clinical
setting’ är möjlig. Som förvaltningsrätten ovan konstaterat kan detta
förfarande inte anses strida mot unionsrätten då det tydligt framkommit
att Kommunalförbundet har såväl avsikt som möjlighet att kontrollera att
kriterierna uppfylls.

Begreppet ’clinical setting’

En ’clinical setting’ är en miljö avsedd för patientbehandling som enligt
Kommunalförbundets bedömning också kan användas för detta. Eftersom
parterna nu är överens om definitionen för ’clinical setting’ kan bristerna
i förfrågningsunderlaget inte anses så stora som bolaget gör gällande.
Kommunalförbundet anför vidare att IBA:s klinik i Essen tveklöst är
en ’clinical setting’, även om man vid anläggningen ännu inte börjat
behandla patienter.
Förvaltningsrätten finner inte att bolaget, mot vad Kommunalförbundet har
anfört, visat att IBA:s anläggning i Essen inte är en ’clinical setting’.

Utvärderingskriterier

Utvärderingskriterium 3

I målet har vidare framkommit att IBA angett en symmetri på 15 procent
och sedan, efter att förtydligande begärts från Kommunalförbundet,
angett att symmetrin är lägre än 15 procent. Mot bakgrund av att
dessa uppgifter är direkt avgörande för poängsättningen och därmed
utvärderingen av anbuden finner förvaltningsrätten att det inte är förenligt
med likabehandlingsprincipen att lägga IBA:s nya uppgifter till grund för
utvärderingen. Det rör sig alltså om en otillåten komplettering på det sätt
bolaget gör gällande. IBA:s anbud skulle rätteligen inte ha tilldelats mer än
2 poäng avseende detta kriterium.

Utvärderingskriterium 4

Förvaltningsrätten har ovan konstaterat att något krav på verifiering inte
uppställts avseende detta utvärderingskriterium. Vad som framkommit vid
Kommunalförbundets mätningar på annan energinivå föranleder inte att
poängsättningen, som baserats på IBA:s anbud, ska anses vara felaktig.
Förvaltningsrätten finner även att det faktum att IBA saknar mätningar
avseende ’gantry angle dependency’ har beaktats av Kommunalförbundet
vid poängsättningen.

Utvärderingskriterium 5

Förvaltningsrätten konstaterar att något krav på verifiering avseende detta
kriterium inte har uppställts i förfrågningsunderlaget. Förvaltningsrätten
finner vidare att bolaget inte förmått visa att IBA:s angivna värde
förutsätter användandet av strålmodifierande anordningar.

Utvärderingskriterium 7

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att längden på ett svar inte
kan vara avgörande för poängsättningen. Avgörande måste i stället vara
att svaret tydliggör hur utrustningen uppfyller de uppställda kraven.
Förvaltningsrätten finner att kraven i utvärderingskriterium 7 får anses vara
tydliga, samt att Kommunalförbundet där bl.a. efterfrågat en beskrivning
av strålpositionsdetekteringssystemet i avsökningsnippeln för övervakning
av strålens position över hela fältstorleken. Bolagets svar kan, enligt
förvaltningsrättens mening, inte anses utgöra en sådan beskrivning. Annat
har således inte visats än att Kommunalförbundet har haft fog för sin
poängsättning av bolagets anbud avseende detta utvärderingskriterium.

Utvärderingskriterium 8

Förvaltningsrätten har ovan konstaterat att något krav på verifiering
inte uppställts avseende detta kriterium. Vad som uppmätts vid
Kommunalförbundets besök vid IBA, i dagsläget, spelar således ingen roll.
Det är det offererade värdet på 1 sekund som kommer att bli avtalsvillkor
och är vad IBA åtagit sig att prestera då den nu upphandlade anläggningen
tas i bruk, vilket inte kommer att ske förrän om några år.

Utvärderingskriterium 9

Såsom kriteriet har formulerats framgår att tiden för tillbakagång till ett
tidigare svepområdes energinivå bör vara så kort som möjligt (definierad
som dödtiden från strålens avstängning på en nivå till dess påslagning
på nästa). Förvaltningsrätten finner, framför allt p.g.a. att tiden för
tillbakagång definierats som dödtiden från strålens avstängning på en
nivå till dess påslagning på nästa, att kriteriet rimligen inte kan uppfattas
på annat sätt än att det avser tiden att gå tillbaka endast ett energilager.
Kriteriet uppfyller således erforderliga krav på tydlighet.

Utvärderingskriterium 13

Förvaltningsrätten konstaterar att det i utvärderingskriteriet
anges att protonanläggningen ska vara utformad så att behovet av
stråljusteringsanordningar minimeras. Detta krav innebär dock inget
förbud mot stråljusteringsanordningar. Mot bakgrund av detta samt
då det av kriteriet tydligt framgår att behandling ska kunna ske utan
att man beträder utrymmet mellan fälten finner förvaltningsrätten att
Kommunalförbundet inte handlat i strid mot transparensprincipen då man
beaktat att stråljusteringsanordningarna kan opereras automatiskt.

Utvärderingskriterium 18

Förvaltningsrätten har ovan konstaterat att något verifieringskrav inte
uppställts avseende detta kriterium. Det har därför inte visats annat än att
poängsättningen av IBA:s anbud är korrekt.

Utvärderingskriterium 19

Förvaltningsrätten konstaterar att utvärderingskriterium 19 är ett sådant
kriterium där krav på verifiering i ’clinical setting’ har uppställts. För att
ett anbud ska kunna erhålla full poäng krävs således att uppgiften i anbudet
kan verifieras i ’clinical setting’. Om uppgiften inte kan verifieras alls ska
inga poäng utdelas och om uppgiften endast kan styrkas i laboratoriemiljö
kan det endast tilldelas hälften så många poäng som om den kunnat
verifieras i ’clinical setting’.
Förvaltningsrätten finner att utvärderingskriteriets krav på att uppgiften ska
verifieras i ’clinical setting’ inte är detsamma som att den ska verifieras
i ’clinical use’. Vad som angetts i utvärderingsrapporten om att IBA:s
teknik inte är i ’clinical use’ är således inte detsamma som att IBA:s anbud
inte kunnat verifieras i ’clinical setting’. Som förvaltningsrätten tidigare
konstaterat har bolaget inte förmått visa att IBA:s anläggning i Essen
inte skulle utgöra en ’clinical setting’. Poängsättningen avseende detta
kriterium får därmed anses vara i sin ordning.

Utvärderingskriterium 21

Förvaltningsrätten har ovan konstaterat att något krav på verifiering inte
uppställts avseende detta kriterium. Vad som, i dagsläget, uppmätts vid
Kommunalförbundets besök vid IBA spelar således ingen roll. Det är det
offererade värdet på 70 sekunder som kommer att bli avtalsvillkor och är
vad IBA åtagit sig att prestera då den nu upphandlade anläggningen tas i
bruk, vilket inte kommer att ske förrän om några år.

Utvärderingskriterium 22

Förvaltningsrätten konstaterar att utvärderingskriteriet avser att fastställa
om någon stråljusteringsanordning används samt att strålbredder, antal
punkter och antalet energilager ska anges. Av utvärderingskriteriet framgår
vidare att antalet strålmodulatorer helst bör hållas på ett minimum.
Mot bakgrund av utvärderingskriteriets utformning är det, enligt
förvaltningsrättens mening, inte uteslutet att ett anbud tilldelas högsta
poäng även om en stråljusteringsanordning nyttjas. Det är inte visat att
poängsättningen skulle ha blivit felaktig i denna del.

Utvärderingskriterium 38

Förvaltningsrätten finner att bolaget inte förmått visa att poängsättningen
av IBA:s anbud avseende detta utvärderingskriterium är felaktig.

IBA:s offererade tillgänglighet

Förvaltningsrätten konstaterar att det inte av förfrågningsunderlaget
framgår att det uppställs något krav på att den offererade tiden för
klinisk verksamhet ska verifieras. Det är, enligt förvaltningsrättens
mening, dessutom svårt att lägga uppgifter om tillgängligheten för en viss
anläggning till grund för en bedömning av hur tillgängligheten kommer att
bli för en annan anläggning. Det är även den offererade tillgängligheten
som kommer att bli avtalsvillkor och är vad IBA åtagit sig att kunna
prestera då den nu upphandlade anläggningen tas i bruk. Det bör även
poängteras att det finns en vitesklausul kopplad till denna avtalspunkt
som inträder vid avvikelser från offererad tillgänglighet. Det faktum
att vitesklausulen endast motsvarar halva prispåslaget i förhållande till
avvikelse från maximal tillgänglighet medför ingen annan bedömning.

Kommunalförbundets kontakter med IBA

Förvaltningsrätten konstaterar att likabehandlingsprincipen innebär
att alla leverantörer ska behandlas lika och utan ovidkommande
hänsyn. Alla leverantörer ska således ges så lika förutsättningar som
möjligt. Det faktum att Kommunalförbundet besökt endast en av
anbudslämnarna i upphandlingen framstår som tveksamt med hänsyn
till likabehandlingsprincipen. Mot bakgrund av att Kommunalförbundet
obestritt angett att besöken hos IBA inte lett till att IBA erhållit högre
poäng än vad de hade erhållit enbart utifrån uppgifterna i anbudet utan
lägre antal poäng finner förvaltningsrätten emellertid att det inte är visat att
bolaget lidit skada.

Skaderekvisitet

Förvaltningsrätten har ovan konstaterat att Kommunalförbundet brutit mot
de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU vid poängsättningen av
IBA:s anbud avseende utvärderingskriterium 3. Detta utgör i sig en grund
för ingripande mot upphandlingen. För att ingripande mot upphandlingen
ska bli aktuellt krävs dock, som ovan nämnts, även att bolaget lidit eller
kan komma att lida skada.
Förvaltningsrätten har avseende utvärderingskriterium 3 funnit att IBA
tilldelats för hög poäng. Varje tappad poäng är vid utvärdering värd
266 667 euro, som läggs till det offererade priset. Förvaltningsrätten kan
emellertid inte finna annat än att IBA även med pristillägg för de poäng
som felaktigt tilldelats IBA skulle få ett lägre referenspris än vad bolaget
har. Vid detta förhållande är det inte visat att bolaget har lidit eller kan
komma att lida skada.

Slutsats

Bolaget har inte visat i målet att det finns grund för ingripande. Ansökan
ska därför avslås.
Domen kan överklagas.

Vad som händer nu är väl troligen att IBA slutligen får ordern därför man kan nog knappast förvänta sig en överklagan från Varian.
Det vore att slösa på tid och resurser utan motstycke.

MatsRG

→ Inga kommentarerEtiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag